caterset

Regulamin

Regulamin świadczenia usług w portalu internetowym Lunchspot.pl                                                   

1. DEFINICJE

 • Operator - LUNCHSPOT Sp. z o.o, z siedzibą w Warszawie, Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000809531, kapitał zakładowy 5.000 zł., NIP 9512492519, REGON 38466903
 • Partner - Wpółpracujący z Operatorem podmiot, który udostępnia swoją ofertę gotowych posiłków w Aplikacji. Partner zajmuje się również dowozem zamówień. Partner ponosi pełną odpowiedzialność za przygotowanie i dostawę posiłków. 
 • Aplikacja – internetowy system sprzedaży gotowych posiłków dla pracowników we współpracy z Partnerami. Aplikacja program komputerowy w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, obsługiwany przez Operatora i rozpowszechniany pod nazwą „Lunchspot”, dostępny w domenie www.lunchspot.pl lub www.lunchspot.com.pl lub panel.lunchspot.com.pl lub www.lunchspot.co lub w plikach w chmurze umożliwiających składanie zamówień przez Pracownika. 
 • Pracownik -  Osoba fizyczna będąca pracownikiem Firmy, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoby fizyczne, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat w zakresie w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, które uzyskały dostęp do Portalu na zasadach określonych w Regulaminie;
 • Konto – oznacza zbiór danych dotyczących danego pracownika oraz stosownych funkcjonalności Aplikacji pozwalających na korzystanie z Aplikacji, fakturowanie, uzyskanie informacji o zamawianych posiłkach. Rejestracja konta pracownika dochodzi do skutku, gdy pracownik Klient kliknie w link rejestracyjny wysłany na firmowy adres mailowy pracownika i zakończy poprawnie proces rejestracji i zaakceptuje regulamin. Konto pracownika nie może zostać przeniesione na inną osobę. Posiadanie konta w aplikacji nie zobowiązuje do składania zamówień.
 • Umowa – oznacza niniejszą umowę.
 • Wynagrodzenie – oznacza świadczenie pieniężne za zamówienia na rzecz Operatora.
 • Płatności online – Pracownik może wybrać następujące formy płatności za złożone zamówienia: Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.
 • Lunchspot – miejsce lub miejsca na terenie firmy, do którego dostarczane są posiłki o wyznaczonych przez operatora godzinach.


2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług Aplikacji, zasady korzystania z usług oraz zasady ochrony danych osobowych Pracowników.
 • Aplikacja jest udostępniana przez Lunchspot.
 • Posiadanie konta w Aplikacji nie zobowiązuje Pracownika do składania zamówień.
 • Lunchspot.pl zapewnia Pracownikom poprawność działania Aplikacji w następujących przeglądarkach: FireFox wersja 3 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari na ekranach o rozdzielczosć i poziomej powyżejj 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mającego wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność ́przeglądarek: FireFox, Chrome, Safari mozė mieć wpływ na poprawne działanie Aplikacji. 
 • Korzystanie przez Pracownika z Aplikacji jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Lunchspot.pl na rzecz Pracowników, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2016.1030 t.j. ze zm.), która odbywa się na mocy Umowy, na podstawie Regulaminu. 
 • Regulamin stosuje się do wszystkich usług świadczonych przez Lunchspot za pośrednictwem Aplikacji, z wyłączeniem usług wyraźnie wyłączonych, na podstawie ustaleń Stron. W szczególności w przypadku modelu zamówień firmowych (B2B) Strony mogą wyłączyć lub zmodyfikować postanowienia niniejszego Regulaminu, co jest równoznaczne z tym, że odrębne ustalenia Stron mają moc wiążącą z wyłączeniem stosowania postanowień Regulaminu. 
 • Pracownik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem oraz wyrazić zgodę na jego warunki. Dokonanie rejestracji w Aplikacji wykorzystując email zapraszający jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu oraz Polityki Prywatności. Pracownik jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu.
 • Lunchspot.pl nieodpłatnie udostępnia Pracownikom Regulamin za pośrednictwem Aplikacji przed zawarciem Umowy w systemie teleinformatycznym a także w sposób umożliwiający jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. 
 • W przypadku zamówień pracowniczych B2C podmiotem wyłącznie odpowiedzalnym za zobowiązania finansowe wobec Lunchspot.pl jest Pracownik.
 • W przypadku zamówień firmowych B2B podmiotem wyłącznie odpowiedzalnym za zobowiązania finansowe wobec Lunchspot.pl jest Klient, której przedstawicielem jest konkretny Pracownik będący jego pracownikiem. W odniesieniu do modelu zamówień firmowych b2b Klient korzysta odpowiednio z wszelkich uprawnień i obowiązków określonych niniejszym Regulaminem w stosunku do Pracownika oraz indywidualnych warunków zawartych w umowie pomiędzy Operatorem a Klientem.

 
3. ZASADY KORZYSTANIA Z APLIKACJI

 • Pracownik zobowiązany jest do korzystania z Lunchspot w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych Operator i innych osób trzecich.
 • Pracownik zobowiązany jest do przestrzegania obowiązującego prawa polskiego i międzynarodowego oraz do podania zgodnych ze stanem faktycznym danych i ochrony swoich danych identyfikacyjnych (adresu e-mail / telefonu komórkowego oraz hasła).
 • Pracownik ma prawo do korzystania z Lunchspot na zasadach ustalonych w niniejszym Regulaminie.
 • Niedozwolone jest przesyłanie lub zamieszczanie przez Pracownika treści o charakterze niewłaściwym, w tym o charakterze erotycznym czy pornograficznym, naruszających zarówno normy prawne, moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną etc.), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób.
 • Pracownik zobowiązany jest do zaniechania jakichkolwiek prób wprowadzania do systemu informatycznego szkodliwych danych (oprogramowanie złośliwe w tym wirusy, pliki szpiegujące, „robaki” itp.). 
 • Pracownik zobowiązany jest w szczególności do: a) korzystania z Aplikacji w zgodzie z jej przeznaczeniem, b) korzystania z Aplikacji w sposób niezakłócający jej funkcjonowania, c) korzystania z Aplikacji w sposób nieuciążliwy dla innych u Pracowników  oraz Operator, z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich (w tym prawa do prywatności) i wszelkich innych przysługującym im praw, d) korzystania z wszelkich informacji i materiałów udostępnionych za pośrednictwem Aplikacji jedynie w zakresie dozwolonego użytku, e) niepodejmowania działań takich jak: • rozsyłanie przy użyciu Aplikacji niezamówionej informacji handlowej (tzw. spam), • korzystanie z Kont innych Pracowników lub udostępnianie swojego Konta innym Pracownikom. 
 • Pracownik ponosi odpowiedzialność za czynności wykonane w związku z korzystaniem z Aplikacji i tylko on ma prawo do korzystania ze swojego konta. Przekazywanie danych do logowania i korzystanie nie ze swojego konta jest rażącym nadużyciem, które może skutkować stałym zablokowaniem konta. 
 • Pracownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Operatora o każdym przypadku naruszenia jego praw w związku z korzystaniem z Aplikacji Lunchspot.
   

4. ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ LUNCHSPOT

 • Usługi świadczone za pośrednictwem Aplikacji polegają w szczególności na: a) możliwości zarządzania ustawieniami Konta w tym zmiana hasła, b) dostępie do listy Partnerów, ich krótkiej charakterystyki oraz godzin otwarcia, c) możliwości zapoznania się z menu Partnera, tj. oferowanymi daniami, ich opisem oraz podziałem na kategorie, d) możliwości zapoznania się z dostępnymi promocjami Partnerów, e) możliwości złożenia zamówienia za pośrednictwem urządzenia mobilnego, f) możliwości zapoznania się z historią zamówień, ich statusem oraz bilansem Konta.
 • Zamówienie, o którym mowa w pkt 1 e) niniejszego paragrafu, zostaje złożone z chwilą jego potwierdzenia przez Restauratora. 
 • Aby dokonać zamówienia, Pracownik powinien: a) uruchomić Aplikację poprzez przeglądarkę internetową b) wybrać posiłek z menu udostępnionego przez Partnera dostępnego w danej lokalizacji, a także adres oraz godzinę dostawy, c) jeśli korzysta z portfela prywatnego - należy doładować konto za pomocą płatności online iMoje. 
 • Pracownik akceptuję otrzymywanie 1 raz w tygodniu przypomnienia drogą mailową o złożeniu zamówień. 

 
5. PRAWA I OBOWIĄZKI OPERATORA ORAZ PRACOWNIKA 

 • Pracownikowi przysługuje prawo do zmiany hasła w dowolnie wybranym przez siebie momencie. Zmiana hasła możliwa jest z wykorzystaniem Aplikacji.
 • Operator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług przez Partnera oraz przez operatorów telekomunikacyjnych, z których usług korzysta Pracownik lub Klient. 
 • Operator oświadcza, iż w celu poprawienia jakości i funkcjonalności Aplikacji, może być ona poddawana testom, w czasie, których mogą pojawić się problemy z jej właściwym funkcjonowaniem. Jednocześnie Operator oświadcza, iż dołoży wszelkich starań, aby niedogodności te trwały jak najkrócej.

6. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 • Reklamacje należy zgłaszać przez Aplikację w zakładce Kontakt w menu użytkownika, inne formy przyjmowania reklamacji nie będą uwzględniane.
 • Reklamacja powinna zawierać co najmniej; imię i nazwisko Pracownika, numer zamówienia, dokładny opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 • Pracownik ma 30 minut od dostawy na zgłoszenie reklamacji dotyczacej braku posiłku oraz 3 godziny od dostawy na zgłoszenie zastrzerzeń do posiłku. Po tym czasie wskazane reklamacje nie będą mogły być przyjmowane.
 • Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia np.: zdjęcia otrzymanego produktu, przed rozpatrzeniem reklamacji Operator zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. 
 • Operator zobowiązany jest zająć stanowisko co do złożonej przez Pracownika reklamacji w przeciągu 7 dni od zgłoszenia. 
 • Brak odpowiedzi ze strony Operatora po upływie wskazanym w pkt. 5 niniejszego paragrafu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną. 
 • Pracownikowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy z uwagi na charakter Umowy (przedmiot świadczenia ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia), stosownie do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2017.683 t.j. ze zm.).
 • Odszkodowanie może być nie większe niż wartość złożonego zamówienia.
 • W przypadku składania reklamacji niezgodnych z prawdą lub innych rażących nadużyć konto może zostać czasowo lub stale zablokowane. 

 

7. PŁATNOŚCI

 • W zależności od podpisanej umowy pomiędzy Operatorem a Klientem, Pracownik może dokonać płatności: a) model zamówień pracowniczych b2c: poprzez płatności online: Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach doładowując portfel prywatny. Środki na portfelu prywatnym nie mogą zostać zwróce lub wymienione na gotówkę. Mogą zostać wykorzystane na poczet przyszłym zamówień b) model zamówień firmowych b2b: opisany szczegółowo w umowie zawartej pomiędzy Operatorem a Klientem. 
 • Ceny podane w Aplikacji są cenami w polskich złotych (PLN) i zawierają w sobie podatek od towarów i usług (VAT), naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dostawa posiłków jest wliczona w cenę. 
 • W przypadku wyboru płatności, o której mowa w ust. 1 lit. a niniejszego paragrafu, zamówienie uznaje się za złożone w momencie pozytywnej autoryzacji płatności, co potwierdza stosowny komunikat wyświetlający się w Aplikacji. W zakresie pośredniczenia w płatności na rzecz Restauratora, Operator zawiera Umowę bezpośrednio z Pracownikiem. Pracownik każdorazowo przed dokonaniem płatności proszony jest o zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu. 
 • W przypadku odrzucenia zamówienia przez Restauratora, częściowego lub całkowitego anulowania zamówienia przez Operatora lub Restauratora, zaakceptowanej przez Restauratora rezygnacji Pracownika z zamówienia, a także w przypadku uwzględnienia przez Restauratora lub Operatora reklamacji Pracownika domagającego się zwrotu płatności, Pracownik otrzyma zwrot płatności w terminie do 14 dni roboczych.
 • W przypadku Anulowania zamówienia opłacone środki z dofinansowania pracowniczego wracają na portfel prywatny.

 

8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I PRAWA AUTORSKIE

 • Operator jest na mocy umowy powierzenia danych osobowych zawartej z Klientem podmiotem przetwarzającym dane Pracowników. W stosunku do Pracowników korzystających z opcji płatności elektronicznej, Operator jest w wąskim zakresie obejmującym przekazanie płatności do Restauratorów, także Administratorem Danych Osobowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Operator znajduje się w Polityce prywatności.
 • Wszelkie treści i znaki graficzne udostępniane w ramach Aplikacji mobilnej, podlegają ochronie prawnej wynikającej z osobistych oraz majątkowych praw autorskich, które należą bezpośrednio do Operator, Restauratora lub innych podmiotów publikujących w ramach Aplikacji za zgodą Operator. 
 • Zabrania się kopiowania oraz rozpowszechniania bez pisemnej zgody Operator treści znajdujących się w Aplikacji Lunchspot.
 • Powyższe dotyczy przede wszystkim wszelkich treści pisanych, zdjęć, grafik oraz innych materiałów graficznych. 
 • Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Operator, Restauratora lub innych podmiotów publikujących w ramach Aplikacji za zgodą Operator, jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu. 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 • Operator zobowiązuje się do utrzymania prawidłowego działania Aplikacji oraz do dokonywania niezbędnych aktualizacji.
 • Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z Aplikacji spowodowanych pracami konserwacyjnymi, pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności oraz serwisem technicznym. Jednocześnie Operator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
 • Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie od momentu ich publikacji na stronie internetowej www.lunchspot.pl oraz umieszczenia w ramach Aplikacji Lunchspot.
 • W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 • Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu.
 • Wszelkie spory rozstrzygane będą przede wszystkim w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Jednakże w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.
 • Niniejszy Regulamin regulowany oraz interpretowany jest według przepisów prawa polskiego. 
 • Regulamin obowiązuje od dnia 2.01.2022 roku.