caterset

Regulamin

Regulamin świadczenia usług w portalu internetowym Lunchspot.pl

1. DEFINICJE

 • Operator - LUNCHSPOT Sp. z o.o, z siedzibą przy ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000809531, kapitał zakładowy 5.000 zł., NIP 9512492519, REGON 38466903
 • Partner - wpółpracujący z Operatorem podmiot, który udostępnia swoją ofertę gotowych posiłków w Aplikacji. Partner zajmuje się również dowozem zamówień. 
 • Aplikacja – internetowy system sprzedaży gotowych posiłków dla pracowników we współpracy z Partnerami. Aplikacja program komputerowy w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, obsługiwany przez Operatora i rozpowszechniany pod nazwą „Lunchspot”, dostępny w domenie www.lunchspot.pl lub www.lunchspot.com.pl lub panel.lunchspot.com.pl lub www.lunchspot.co lub w plikach w chmurze umożliwiających składanie zamówień przez Pracownika. 
 • Klient – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która podpisała umowę z Lunchspot i tym samym udostępnia Pracownikom Aplikację.
 • Pracownik -  osoba fizyczna będąca pracownikiem Firmy, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoby fizyczne, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat w zakresie w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, które uzyskały dostęp do Portalu na zasadach określonych w Regulaminie;
 • Konto – oznacza zbiór danych dotyczących danego pracownika oraz stosownych funkcjonalności Aplikacji pozwalających na korzystanie z Aplikacji, fakturowanie, uzyskanie informacji o zamawianych posiłkach. Rejestracja konta pracownika dochodzi do skutku, gdy pracownik Klient kliknie w link rejestracyjny wysłany na firmowy adres mailowy pracownika i zakończy poprawnie proces rejestracji i zaakceptuje regulamin. Konto pracownika nie może zostać przeniesione na inną osobę. Posiadanie konta w aplikacji nie zobowiązuje do składania zamówień.
 • Umowa – oznacza niniejszą umowę na dostawę usługi cateringowej.
 • Wynagrodzenie – oznacza świadczenie pieniężne na rzecz Operatora.
 • Płatności online – Pracownik może wybrać następujące formy płatności za złożone zamówienia: Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.
 • Zamówienia pracownicze (b2c) - model polegający na tym, że Pracownik składa zamówienia za pomocą Aplikacji przez konto pracownika i płaci za swoje zamówienia wykorzystując płatności online. Stroną Umowy z lunchspot.pl jest Pracownik. Konto może zostać dofinansowane przez klienta. 
 • Zamówienia firmowe (b2b) - model współpracy polegający na tym, że wyłącznie odpowiedzalnym za zobowiązania finansowe wobec Lunchspot.pl jest Klient, którego przedstawicielem składającym zamówienia jest konkretny Pracownik będący jego pracownikiem.
 • Dofinansowanie - jest to kwota, którą dofinansowuje Klient do Konta pracownika. Warunki dofinansowania są zawarte w umowie pomiędzy Operatorem a Klientem.
 • Raport – wyszczególniona liczba zamówień wraz z kosztami z podziałem na Konta pracownicze w danym okresie czasowym. Raport uwzględnia dofinansowanie ze strony Klienta.  
 • „Lunchspot” – miejsce lub miejsca na terenie firmy, do którego dostarczane są posiłki o wyznaczonych przez operatora godzinach.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług Aplikacji, zasady korzystania z usług oraz zasady ochrony danych osobowych Pracowników.
 2. Aplikacja jest udostępniana przez Lunchspot.
 3. Posiadanie konta w Aplikacji nie zobowiązuje Pracownika do składania zamówień.
 4. Lunchspot.pl zapewnia Pracownikom poprawność działania Aplikacji w następujących przeglądarkach: FireFox wersja 3 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari na ekranach o rozdzielczosć i poziomej powyżejj 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mającego wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność ́przeglądarek: FireFox, Chrome, Safari mozė mieć wpływ na poprawne działanie Aplikacji. 
 5. Korzystanie przez Pracownika z Aplikacji jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Lunchspot.pl na rzecz Pracowników, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2016.1030 t.j. ze zm.), która odbywa się na mocy Umowy, na podstawie Regulaminu. 
 6. Regulamin stosuje się do wszystkich usług świadczonych przez Lunchspot za pośrednictwem Aplikacji, z wyłączeniem usług wyraźnie wyłączonych, na podstawie ustaleń Stron. W szczególności w przypadku modelu zamówień firmowych (B2B) Strony mogą wyłączyć lub zmodyfikować postanowienia niniejszego Regulaminu, co jest równoznaczne z tym, że odrębne ustalenia Stron mają moc wiążącą z wyłączeniem stosowania postanowień Regulaminu. 
 7. Pracownik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem oraz wyrazić zgodę na jego warunki. Dokonanie rejestracji w Aplikacji jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu. Pracownik jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu. 
 8. Lunchspot.pl nieodpłatnie udostępnia Pracownikom Regulamin za pośrednictwem Aplikacji przed zawarciem Umowy w systemie teleinformatycznym a także w sposób umożliwiający jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. 
 9. W przypadku zamówień pracowniczych B2C podmiotem wyłącznie odpowiedzalnym za zobowiązania finansowe wobec Lunchspot.pl jest Pracownik.
 10. W przypadku zamówień firmowych B2B podmiotem wyłącznie odpowiedzalnym za zobowiązania finansowe wobec Lunchspot.pl jest Klient, której przedstawicielem jest konkretny Pracownik będący jego pracownikiem. W odniesieniu do modelu zamówień firmowych b2b Klient korzysta odpowiednio z wszelkich uprawnień i obowiązków określonych niniejszym Regulaminem w stosunku do Pracownika oraz indywidualnych warunków zawartych w umowie pomiędzy Operatorem a Klientem.
   

3. ZASADY KORZYSTANIA Z APLIKACJI

 1. Pracownik zobowiązany jest do korzystania z Lunchspot w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych Operator i innych osób trzecich.
 2. Pracownik zobowiązany jest do przestrzegania obowiązującego prawa polskiego i międzynarodowego oraz do podania zgodnych ze stanem faktycznym danych i ochrony swoich danych identyfikacyjnych (adresu e-mail oraz hasła).
 3. Pracownik ma prawo do korzystania z Lunchspot na zasadach ustalonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Niedozwolone jest przesyłanie lub zamieszczanie przez Pracownika treści o charakterze niewłaściwym, w tym o charakterze erotycznym czy pornograficznym, naruszających zarówno normy prawne, moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną etc.), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób.
 5. Pracownik zobowiązany jest do zaniechania jakichkolwiek prób wprowadzania do systemu informatycznego szkodliwych danych (oprogramowanie złośliwe w tym wirusy, pliki szpiegujące, „robaki” itp.). 
 6. Pracownik zobowiązany jest w szczególności do: a) korzystania z Aplikacji w zgodzie z jej przeznaczeniem, b) korzystania z Aplikacji w sposób niezakłócający jej funkcjonowania, c) korzystania z Aplikacji w sposób nieuciążliwy dla innych u Pracowników  oraz Operator, z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich (w tym prawa do prywatności) i wszelkich innych przysługującym im praw, d) korzystania z wszelkich informacji i materiałów udostępnionych za pośrednictwem Aplikacji jedynie w zakresie dozwolonego użytku, e) niepodejmowania działań takich jak: • rozsyłanie przy użyciu Aplikacji niezamówionej informacji handlowej (tzw. spam), • korzystanie z Kont innych Pracowników lub udostępnianie swojego Konta innym Pracownikom. 
 7. Pracownik ponosi odpowiedzialność za czynności wykonane w związku z korzystaniem z Aplikacji przy pomocy przyporządkowanego mu ważnego loginu i hasła.
 8. Pracownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Operatora o każdym przypadku naruszenia jego praw w związku z korzystaniem z Aplikacji Lunchspot.

4. ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ LUNCHSPOT

 1. Usługi świadczone za pośrednictwem Aplikacji polegają w szczególności na: a) możliwości zarządzania ustawieniami Konta, b) dostępie do listy lokali Restauratorów, ich krótkiej charakterystyki oraz godzin otwarcia, c) możliwości zapoznania się z menu, tj. oferowanymi przez Restauratora daniami, ich opisem oraz podziałem na kategorie, d) możliwości zapoznania się z dostępnymi promocjami w lokalach Restauratorów, e) możliwości złożenia zamówienia za pośrednictwem urządzenia mobilnego, f) możliwości zapoznania się z historią zamówień, ich statusem oraz bilansem Konta.
 2. Zamówienie, o którym mowa w pkt 1 e) niniejszego paragrafu, zostaje złożone z chwilą jego potwierdzenia przez Restauratora. 
 3. Aby dokonać zamówienia, Pracownik powinien: a) uruchomić Aplikację poprzez przeglądarkę internetową b) wybrać posiłek z menu udostępnionego przez Restauratora dostępnego w danej lokalizacji, a także adres oraz godzinę dostawy, c) jeśli korzysta z płatności online – podać wymagane dla danej płatności dane kontaktowe w momencie otrzymania linku do płatności online.
   

5. PRAWA I OBOWIĄZKI OPERATORA ORAZ PRACOWNIKA 

 1. Pracownikowi przysługuje prawo do zmiany hasła/linku w dowolnie wybranym przez siebie momencie. Zmiana hasła/linku możliwa jest z wykorzystaniem Aplikacji lub po przesłaniu na adres e-mail Pracownika nowego linku do konta pracowniczego.  
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług przez operatorów telekomunikacyjnych, z których usług korzysta Pracownik lub Klient. 
 3. Operator oświadcza, iż w celu poprawienia jakości i funkcjonalności Aplikacji, może być ona poddawana testom, w czasie, których mogą pojawić się problemy z jej właściwym funkcjonowaniem. Jednocześnie Operator oświadcza, iż dołoży wszelkich starań, aby niedogodności te trwały jak najkrócej.

6. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Pracownik może złożyć reklamację w imieniu Klienta, jeżeli usługi związane z działalnością Aplikacji nie są realizowane przez Operatora lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. 
 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej; imię i nazwisko Pracownika, adres poczty elektronicznej e-mail, dokładny opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia np.: zdjęcia otrzymanego produktu, przed rozpatrzeniem reklamacji Operator zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. 
 4. Operator zobowiązany jest zająć stanowisko co do złożonej przez Pracownika reklamacji w przeciągu 7 dni od zgłoszenia. 
 5. Brak odpowiedzi ze strony Operator po upływie wskazanego w pkt. 4 niniejszego paragrafu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną. 
 6. Reklamacje należy zgłaszać na adres e-mail: [email protected]
 7. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail wskazany przez Pracownika. 
 8. Pracownikowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy z uwagi na charakter Umowy (usługa gastronomiczna oraz przedmiot świadczenia ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia), stosownie do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2017.683 t.j. ze zm.).


7. PŁATNOŚCI

 1. W zależności od podpisanej umowy pomiędzy Operatorem a Klientem, Pracownik może dokonać płatności: a) model zamówień pracowniczych b2c: poprzez płatności online: Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach. Pracownik otrzymuje link do płatności za zamówione i dostarczone posiłki w cyklu dziennym, tygodniowym i miesięcznym. b) model zamówień firmowych b2b: opisany szczegółowo w umowie zawartej pomiędzy Operatorem a Klientem. 
 2. Ceny podane w Aplikacji są cenami w polskich złotych (PLN) i zawierają w sobie podatek od towarów i usług (VAT), naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dostawa jest wliczona w cenę. 
 3. W przypadku wyboru płatności, o której mowa w ust. 1 lit. a niniejszego paragrafu, zamówienie uznaje się za złożone w momencie pozytywnej autoryzacji płatności, co potwierdza stosowny komunikat wyświetlający się w Aplikacji. W zakresie pośredniczenia w płatności na rzecz Restauratora, Operator zawiera Umowę bezpośrednio z Pracownikiem. Pracownik każdorazowo przed dokonaniem płatności proszony jest o zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu. 
 4. W przypadku odrzucenia zamówienia przez Restauratora, częściowego lub całkowitego anulowania zamówienia przez Operatora lub Restauratora, zaakceptowanej przez Restauratora rezygnacji Pracownika z zamówienia, a także w przypadku uwzględnienia przez Restauratora lub Operatora reklamacji Pracownika domagającego się zwrotu płatności, Pracownik otrzyma zwrot płatności w terminie do 14 dni roboczych.

8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I PRAWA AUTORSKIE

 1. Operator jest na mocy umowy powierzenia danych osobowych zawartej z Klientem podmiotem przetwarzającym dane Pracowników. W stosunku do Pracowników korzystających z opcji płatności elektronicznej, Operator jest w wąskim zakresie obejmującym przekazanie płatności do Restauratorów, także Administratorem Danych Osobowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Operator znajduje się w Polityce prywatności.
 2. Wszelkie treści i znaki graficzne udostępniane w ramach Aplikacji mobilnej, podlegają ochronie prawnej wynikającej z osobistych oraz majątkowych praw autorskich, które należą bezpośrednio do Operator, Restauratora lub innych podmiotów publikujących w ramach Aplikacji za zgodą Operator. 
 3. Zabrania się kopiowania oraz rozpowszechniania bez pisemnej zgody Operator treści znajdujących się w Aplikacji Lunchspot.
 4. Powyższe dotyczy przede wszystkim wszelkich treści pisanych, zdjęć, grafik oraz innych materiałów graficznych. 
 5. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Operator, Restauratora lub innych podmiotów publikujących w ramach Aplikacji za zgodą Operator, jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu. 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Operator zobowiązuje się do utrzymania prawidłowego działania Aplikacji oraz do dokonywania niezbędnych aktualizacji.
 2. Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z Aplikacji spowodowanych pracami konserwacyjnymi, pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności oraz serwisem technicznym. Jednocześnie Operator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
 3. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie od momentu ich publikacji na stronie internetowej www.lunchspot.pl oraz umieszczenia w ramach Aplikacji Lunchspot.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 5. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu.
 6. Wszelkie spory rozstrzygane będą przede wszystkim w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Jednakże w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.
 7. Niniejszy Regulamin regulowany oraz interpretowany jest według przepisów prawa polskiego. 
 8. Regulamin obowiązuje od dnia 27.12.2021 roku.